Obchodné podmienky pre Affiliate program

POSKYTOVATEĽOM PROVÍZNEHO SYSTÉMU JE:

Firma: Marketer’s Dilemma, s.r.o.

Sídlo: Levická 92, Veľký Ďur, 935 34

IČO: 53818121

DIČ: 2121499083

Tel.: 00 421 944 037 979

E-mail: info@marketersdilemma.sk

(ďalej iba ako „Poskytovateľ“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Záujemca, ktorý sa registruje do provízneho programu sa nazýva Partner.

1.2. Partner propaguje služby či tovary Prevádzkovateľa svojimi marketingovými aktivitami, a to na webových stránkach, na diskusných fórach, emailom, na sociálnych sieťach.

1.3.  Registráciou do provízneho systému vyslovvuje Partner aj Poskytovateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zároveň obe strany súhlasia riadiť sa týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Partner prehlasuje, zaručuje sa a zaväzuje sa spoločnosti Marketer’s Dilemma, s.r.o., že počas celej doby trvania v Programe je podnikateľom s platným živnostenským oprávnením, ktorému bolo pridelené IČO.

 1. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Konverzia je akcia Návštevníka, ktorá je cieľom kampane. Konverziou sa rozumie najmä dokončenie nákupu tovaru či objednávky služieb Poskytovateľa. Z návštevníka sa konverziou stáva zákazník Poskytovateľa.

2.2. Metódy propagácie sú marketingové a iné podobné činnosti Partnera, ktorými Partner propaguje tovar či služby Poskytovateľa. Metódami propagácie sa rozumie najmä:

 1.  umiestnenie reklamného obsahu (najmä. bannerov) na webových stránkach Partnera;
 2.  uvedenie referencie na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo článkov (za predpokladu, že pravidlá blogov či diskusných fór túto činnosť umožňujú);
 3.  rozoslanie e-mailov informujúcich o tovare či službách Poskytovateľa osobám, ktoré s touto formou marketingu vyjadrili náležitý súhlas v súlade s právnymi predpismi;
 4.  odkaz na tovar či služby Poskytovateľa prostredníctvom sociálnych sietí.

2.3. Návštevníkom je osoba, ktorá navštívi webové stránky Poskytovateľa na základe činnosti vyvíjanej Partnerom v rámci povolených metód propagácie.

2.4. Províznym odkazom sa rozumie unikátny odkaz pridelený Partnerovi v rámci provízneho systému. Partner má nárok na províziu iba v prípade, že bol jeho provízny odkaz využitý pri uskutočnení schválenej konverzie.

2.5. Províznym účtom je účet Partnera vedený Poskytovateľom v internetovej aplikácii na stránke www.marketersdilemma.sk v rámci administrácie provízneho systému, ku ktorému má Partner on-line prístup. Na účte sú evidované údaje týkajúce sa predovšetkým počtu Návštevníkov, objednávok a ich stavu.

2.6. Schválená konverzia je taká konverzia, pri ktorej zo strany zákazníka dôjde k riadnemu a plnému uhradeniu ceny tovaru alebo služby.

2.7. Webové stránky Poskytovateľa sú stránky Poskytovateľa umiestnené na adrese www.marketersdilemma.sk.

2.8. Zákazníkom je osoba, ktorá si na webových stránkach Poskytovateľa záväzne objedná tovar, či službu alebo iné plnenie a zaplatí za neho plnú sumu.

 1. ÚČASŤ V PROVÍZNOM SYSTEME

3.1. Účasť v províznom systéme vzniká registráciou Partnera v províznom systéme.

3.2. Partner plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí svojím konaním v rozpore s týmito podmienkami a/alebo právnym poriadkom Slovenskej republiky Poskytovateľovi, iným používateľom webových stránok Poskytovateľa alebo tretím osobám.

3.3. Partner zodpovedá Poskytovateľovi za správnosť a úplnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade zmien v uvedených údajoch je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne Poskytovateľa informovať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Partnerovi z dôvodu neoznámenia zmien v údajoch.

 1. PRÁVA APOVINNOSTI PARTNERA

4.1. Partner je povinný dbať na to, aby svojou činnosťou nepoškodzoval či neohrozoval dobré meno a povesť Poskytovateľa či ním ponúkaného tovaru a služieb.

4.2. Partner nesmie propagovať tovar alebo služby Poskytovateľa na webových stránkach, ktorých obsah môže akýmkoľvek spôsobom porušovať právne predpisy Slovenskej republiky alebo dobré mravy. Najmä sa jedná o webové stránky s pornografickým obsahom a nelegálnym obsahom a o webové stránky, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či propagácie týchto činností.

4.3. Partner, rodinní príslušníci Partnera alebo osoby konajúce v zhode s Partnerom nesmú objednať tovar či služby Poskytovateľa cez vlastný provízny odkaz Partnera. Ak tak urobia, zaniká nárok Partnera na províziu z takto získaných konverzií. Ak uvedeným konaním vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný mu túto škodu v plnej výške nahradiť.

4.4. Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k svojmu províznemu účtu pred zneužitím treťou osobou. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi takýmto zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávnený využiť na propagáciu Poskytovateľa všetky textové a obrazové materiály, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti Poskytovateľa alebo ku ktorým má Poskytovateľ platnú licenciu, a ktoré sú Partnerovi na tento účel Poskytovateľom poskytnuté alebo sprístupnené v províznom systéme. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je Partner oprávnený použiť poskytnuté materiály inak ako na účely kampane.

4.6. Partner nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa akokoľvek pozmeňovať HTML kódy, grafickú podobu či obsah reklamných plôch (napríklad banerov), ktoré mu boli poskytnuté Poskytovateľom na použitie v rámci kampane.

4.7. Partner je povinný zabezpečiť, aby v rámci ním zvolených metód propagácie nedochádzalo prostredníctvom programov, skriptov, znovunačítánia reklamných banerov či iných spôsobov k nekalému zvyšovaniu počtu zobrazení reklamných plôch Poskytovateľa.

4.8. Partner sa zaväzuje, že nebude propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené.

4.9. Partner nesmie vo svojich marketingových aktivitách a na iných komunikačných kanáloch, uvádzať iné ceny služieb či tovaru než tie, ktoré sú uvádzané na webových stránkach Poskytovateľa. Je možné si požiadať o výnimku (počas marketingových akcií) na info@marketersdilemma.sk.

4.10. Tovar či služby Poskytovateľa je zakázané propagovať na weboch typu cashback či kupónový web. Nie je dovolená propagácia pomocou zľavových poukazov, ani nie je dovolené sa akokoľvek deliť o províziu, či motivovať návštevníkov k nákupu finančnou odmenou alebo práve pomocou akéhokoľvek zľavového kódu, vrátane zľavových kódov, ktoré poskytovateľ používa pre vlastné marketingové účely. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená taká aktivita Partnera, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od dohody o spolupráci a uzavrieť provízny účet Partnera. Partnerovi zároveň v takomto prípade zaniká nárok na provízie, ktoré mu doteraz neboli vyplatené. O výnimku z tohto pravidla môžete požiadať na info@marketersdilemma.sk.

4.11. Zacielenie a kľúčové slová. V názve webových stránok, fanpage na Facebooku, YouTube kanálov a ďalších marketingových nástrojov sa nesmú používať brandové slová. Tie sa tiež nesmú používať pre zacielenie reklám na google a zozname. Jedná sa predovšetkým o kľúčové slová: online jazyky, easylingo, apod.

4.12. Bez predchádzajúceho súhlasu je tiež zakázané používať obrázky a screeny z členskej sekcie kurzu Marketer’s Dilemma.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci schvaľovania provízií pravidelne schvaľovať konverzie Partnera. O schválení konverzie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

5.2. Pre získavanie informácií o konverziách sú využívané súbory cookie v počítačoch zákazníkov. Platnosť súborov cookie uvádza Poskytovateľ v rozhraní aplikácie. Partner berie na vedomie a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že v prípade, že zákazník voľbou vo webovom prehliadači, alebo inak, využívanie súborov cookie zakáže, nemožno priradiť konverziu k províznemu odkazu Partnera, a že za takú konverziu nepatrí Partnerovi provízia.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov zapojených v províznom systéme.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi za ním uskutočnené schválené konverzie províziu podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.

5.5. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si na schválenie propagačné e-maily a ďalšie texty, ktoré Partner chce v kampani použiť.

5.6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenu obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný Partnerovi oznámiť prostredníctvom kontaktného e-mailu, ktorý Partner zadal pri registrácii. Nové znenie obchodných podmienok bude voči Partnerovi účinné od jeho oznámenia.

 1. PROVÍZIA

6.1. Výška provízie je 100,- eur (slovom sto eur).

6.2. Provízie budú Poskytovateľom schvaľované vždy bezodkladne po uplynutí lehoty, počas ktorej právne predpisy alebo obchodné podmienky Poskytovateľa umožňujú spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy. Schvaľovanie konverzie prebieha manuálne. O schválení provízie bude Partner informovaný prostredníctvom svojho provízneho účtu.

6.3. Provízie budú schválené u tých konverzií, kde prišlo k riadnemu a plnému uhradeniu tovaru či služby propagovanej v kampani.

6.4. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká Partnerovi nárok na províziu.

 1. VÝPLATA PROVÍZIE

7.1. Partner má nárok na výplatu provízie, ak je súčet schválených provízií v jeho províznom účte vyšší 300,- eur – inými slovami 301,- eur a vyššie.

7.2. Výplata sumy prebieha oproti vystavenej faktúre, kedy splatnosť faktúry vystavenej Partnerom nesmie byť menej ako 14 dní od jej doručenia Poskytovateľovi. Ak je na faktúre uvedené kratšie obdobie splatnosti, je faktúra splatná 14 dní od doručenia.

7.3. Vyplácanie provízií prebieha výhradne bankovým prevodom v EUR na bankový účet Partnera vedený v banke na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pričom Partner je povinný oznámiť poskytovateľovi všetky údaje potrebné pre uskutočnenie platby (najmä číslo účtu). Provízie nebudú vyplácané v hotovosti, zloženkou ani iným spôsobom, ak nebude medzi Partnerom a Poskytovateľom dohodnuté inak.

 1. NÁMIETKY PARTNERA

8.1. Partner má v prípade pochybností, najmä o správnosti evidencie sprostredkovaných konverzií alebo schválených provízií možnosť uplatniť u Poskytovateľa svoje námietky. V takom prípade je Partner povinný predložiť všetky dostupné údaje a záznamy, ktoré s námietkami súvisia.

8.2. Partner má právo uplatniť svoje námietky do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti, ktorá je dôvodom námietky. Na neskoršie námietky nie je Poskytovateľ povinný reagovať.

8.3. Námietky musia byť Partnerom zaslané Poskytovateľovi v písomnej forme, ktorou sa rozumie tiež e-mailová správa zaslaná na kontaktný e-mail Poskytovateľa. Za riadne uplatnenú námietku sa považuje iba taká námietka, ktorá je Poskytovateľovi riadne doručená, je čitateľná a obsahuje všetky informácie a podklady, ktoré sú potrebné k úplnému posúdeniu námietky Poskytovateľom.

8.4. Posúdenie a rozhodnutie o podaných námietkach je plne v kompetencii Poskytovateľa. Námietky sú Poskytovateľom vybavované spravidla v lehote 30 dní odo dňa ich doručenia Poskytovateľovi. Rozhodnutie Poskytovateľa je potom oznámené Partnerovi.

 1. TRVANIE DOHODY O SPOLUPRÁCI A JEJ ZÁNIK

9.1. Dohoda o spolupráci je uzatvorená na dobu špecifikovanú v podmienkach kampane, prípadne na dobu neurčitú.

9.2. K zániku dohody o spolupráci môže dôjsť:

 1. Dohodou medzi Poskytovateľom a Partnerom.
 2. Výpoveďou Poskytovateľa alebo Partnera. Výpoveď musí byť podaná v písomnej forme alebo e-mailom a doručená druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodov. Dohoda o spolupráci zaniká dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
 3. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť, ak bude preukázané, že Partner postupuje v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Oznámenie o odstúpení musí byť podané v písomnej forme alebo e-mailom a doručené Partnerovi s uvedením dôvodu odstúpenia. Dohoda o spolupráci potom zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení Partnerovi. Odstúpením od dohody o spolupráci zo strany Poskytovateľa zaniká Partnerovi nárok na dosiaľ nevyplatené provízie. V prípade, že porušením týchto obchodných podmienok alebo právnych predpisov vznikla Poskytovateľovi škoda, je Partner povinný ju nahradiť v plnej výške (výška škody sa neznižuje o nevyplatené provízie).

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vplyv na prípadné nároky na náhradu škody.

9.4. V prípade zániku dohody o spolupráci na základe dohody alebo výpovede je Partner oprávnený vyžiadať si vyplatenie provízií u Poskytovateľa, na ktoré mu ku dňu zániku zmluvy o spolupráci vznikol nárok. Provízie budú Partnerovi vyplatené najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Poskytovateľ prehlasuje, že údaje Partnera budú chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Práva Partnera na informácie o spracovaní osobných údajov, právo požadovať opravu či ďalšie práva sa riadia platným znením zákona o ochrane osobných údajov.

10.2. Registráciou do provízneho systému vyjadruje Partner svoj súhlas so zasielaním e- mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom systéme či s predmetom podnikania Poskytovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 1.7. 2021.